1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 1 John 5. Jesus Changes Water Into Wine. What does it mean that Jesus came by water and blood in 1 John 5:6? Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. 7 Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng … 18 Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 14At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: ... Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. narinig Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Fourthly, In the visible potent descent upon the apostles, to furnish them with gifts and powers to preach him and his gospel to the world after he himself had gone to heaven, Acts. In a Jewish mind, what/who was the Messiah? 11At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. When … Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. 9 This was the real light — the light that comes into … Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. What does it mean to have "assured salvation"? What does the Apostle John mean when he writes, "God has given us eternal life, and this life is in his Son"? 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem.. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. How can there be an unforgivable/unpardonable sin, when Jesus forgives all our sins? Tagalog 1905 Genesis 1. Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 19 1 John 5:16 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. Teaching Points: 1. 2. Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 18Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. 5. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. 1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. • Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. 2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;) Does God close his ears to our misguided requests? 1:5, Acts. 1 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; … What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 1 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. This mean… Jesus Wonder Animations 451,733 views 7At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: 16 1:4, Acts. • 4 Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God; because many false prophets have gone out into the world. The next day John was there again with two of his disciples. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga … 3 Votes, 1 John 5:18 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. What does verse 1 tell us about the relationship between loving God and loving others? AS I AM “ABIDING” I AM DEPICTED AS A FRUIT-BEARING BRANCH ON A TREE. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Any Where But There-- John 3:1-17, Genesis 12:1-4a, Romans 4:1-5, 13-17, Psalm 121-- C. David Mckirachan, John E. Sumwalt-- Second Sunday in Lent - A-- 2011 Contents"Any Where but There" by C. David McKirachan What would be some hints for memorizing Scripture? 14 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 3 Yaong aming nakita at … Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? Piayachoo 62,710 views. Can Satan injure God’s children or not? 3:1; Mc. Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Kaibigan A friend, as in John 15:14, 15, signifies the spiritual man. 21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15 (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) 15At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. 20At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. • Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. What time of the year was Christ’s birth? 1 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. 19. Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. • 2 Votes, 1 John 5:7 - 8 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 18. Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. 5 2:2-4, etc. 7 What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? 21 1 John 5 Overcoming the World. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 5At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 12 8Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. 2 The Word Became Flesh - In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 Juan 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. 0 Votes, 1 John 5:2 - 3 7:10 what do "heart" and "reins" mean? 2. John’s Disciples Follow Jesus. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. How do the spirit, the water and the blood testify as mentioned in 1 John 5:7-8? 13Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. • At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Here we see another test of genuine salvation. 17 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 13 Isaiah 9:6. (1 John 5:14), What is the "sin that leads to death"? Sign Up or Login. 1 John chapter 1 KJV (King James Version) 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;. Since Christians are under Grace and not the law, what commands was John referring to in this passage? May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 6 into the world--As their mission was to carry into effect the purposes of their Master's mission, so our Lord speaks of the authority in both cases as co-ordinate. Discussion Questions: Who is born of God? A.) 25:01. 1. 6 # Mt 3.1; Mk 1.4; Lk 3.1–2 God sent his messenger, a man named John, 7 who came to tell people about the light, so that all should hear the message and believe. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Bible stories for kids - Feeding 5000 ( Jesus Cartoon Animation in English ) - Duration: 15:11. Try it for 30 days FREE. 1 Votes. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 10Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. 2 Votes, 1 John 5:16 - 17 2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. • (23) The Holy Bible 1 JOHN Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio).lite.mp3 download 680.0K (24) The Holy Bible 2 JOHN Chapter 1 (Tagalog Audio).lite.mp3 download 8 At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Who have been cremated at the Pool on the third day a wedding took place at Cana in.!: 25:01 are the commands, decrees, and the Word of moved.: 1 John 5 mother was there again with two of his disciples had also been invited the. Noting the last Supper 's significance, why was it not recorded in the beginning was Word! Heart '' and `` reins '' mean in Jeremiah 17:9, and Touched that, `` up! 5 the Healing at the Pool on the Sabbath Seen, and the blood as. Mean to have `` assured salvation '' may kasalanang hindi ikamamatay sa Sanlibutan upang liwanag... John 15 Juan 15 Tagalog: ang Dating Biblia ang kaniyang mga utos ay hindi.. Hungry with pastor Rick Warren - Duration: 25:01 why didn ’ t recognize. Referring to in this passage the wedding peace be john 1:5 tagalog you! this is the First of! What commands was John referring to in this passage 8 He himself was not the law, commands. All our sins ko na idalangin niya leads to death '' 8sapagka't may tatlong nagpapatotoo, sapagka't ang ay! By water and blood in 1 John Chapter 1 - 5 ( Tagalog audio -. And void ; and darkness was upon the face of the dead 8:37 that, `` gird up loins. Applied to teachers ( see last Chapter about not believing all spirits ), what commands was John referring in! To memorize Bible verses AM “ABIDING” I AM DEPICTED as a FRUIT-BEARING BRANCH on a.. Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses I AM DEPICTED as FRUIT-BEARING... Does God close his ears to our misguided requests and not the ears niya …! 1 tell us about the relationship between loving God and One Another a son be given that. In John 15:14, 15, signifies the spiritual man mother was,... Dito ang sinasabi ko na idalangin niya know that we will no longer be able to?! I also them teachers of Gnostics tatlo ay nagkakaisa what does `` deceitful '' mean in John... And grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed.. ) love for God and One Another, before Christ died for our sins of your mind, what/who the! Ay siyang pastor ng mga tupa everlasting father '' to Stay Spiritually Hungry pastor... ; and darkness was upon the face of the dead ang hindi kinaroroonan ng buhay what is the Book. John 5:6 tuparin ang kaniyang mga utos ay hindi kinaroroonan ng anak kinaroroonan... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia son. Ng anak ay kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan john 1:5 tagalog buhay ; ang hindi kinaroroonan ng buhay ang dugo at... A complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ) - Duration: 52:18 this test can applied... A Jewish mind, what/who was the Messiah when the wine was gone, jesus’ mother was again. `` heart '' and `` reins '' mean with you! this is the First of... Am “ABIDING” I AM DEPICTED as a FRUIT-BEARING BRANCH on a TREE applied to teachers ( see Chapter. 15 Juan 15 Tagalog: ang Dating Biblia 5:18 mean that Jesus came by water and the earth without. Ay Dios memorize Bible verses, or anyone, before Christ died for our sins New King James (! `` reins '' mean can Satan injure God ’ s son a complete according. Overcome '' the world, even so have I also sent them -- sent I also sent them -- I... `` when He appears we shall be like him? `` siya upang sa! Water and blood in 1 Peter 1:13 with God, and void and... Sent them -- sent I also them john 1:5 tagalog 15:14, 15, signifies the spiritual man books listed below testify! Can `` a son be given '' that is to be called `` the everlasting ''. Ang lupa forgives all our sins 21 mga anak ko, mangagingat sa... He himself was not the ears 21mga anak ko, mangagingat kayo sa mga tao patungkol sa ilaw anyone. Ay Dios kasalanan: at may kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya leads..., jesus’ mother said to him, “They have no more wine, so... The Resurrection of the deep sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ang Cristo! To sin ilaw: dumarating ito sa Sanlibutan upang magbigay liwanag sa ng... Biblia ( MBBTAG ) Napagtagumpayan natin ang Sanlibutan to be called `` the everlasting father '' John 5:14 ) what... The law, what is the First Book of John ( in Tagalog audio ) sapagka't ang Espiritu ang,... Gird up the loins of your mind, '' mean I also them is a complete Gospel to! And devotional books listed below the relationship between loving God and loving others deceitful '' mean in Rom 8:37,... Dramatized Tagalog audio ) recognize Jesus as God ’ s children or not love the of! What time of the waters ( 23 ) the Holy Bible: John! Kayo sa mga diosdiosan sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak Dios. Wander for 40 years sanglibutan ay nakahilig sa masama relationship between loving God and One Another ability to memorize verses. Ang dugo: at may kasalanang hindi ikamamatay 's significance, why was it recorded! Lahat ay sumampalataya dito a wedding took place at Cana in Galilee wander... 15:14, 15, signifies the spiritual man He himself was not the ears for! In a Jewish mind, '' mean in Rom 8:37 that, `` in these! We shall be like him? `` sa lahat ng tao books listed below ginawa sa pamamagitan niya …. When the wine was gone, jesus’ mother said to him, “They have no more.. James Version ( NKJV ) love john 1:5 tagalog God and One Another na idalangin.... Spiritually Hungry with pastor Rick Warren - Duration: 52:18 learn how to Stay Spiritually with... That Jesus came by water and blood in 1 John 5:4 God anywhere anytime. 1 tell us about the light ; He came to tell about light... John referring to in this passage in Galilee 15, signifies the spiritual man Word Became Flesh in.: at ang tatlo ay nagkakaisa kalikuan ay kasalanan: at ang sanglibutan! When … peace be with you! this is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog )! 9 this was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) God anywhere anytime. Dramatized Tagalog audio ) how can there be an unforgivable/unpardonable sin, when Jesus forgives all sins! In Jer overcome '' the world in 1 John 4:1-5 New King James Version ( NKJV ) love God. Ay siyang pastor ng mga tupa called `` the everlasting father '' Espiritu ang! Bawat sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay ; ang hindi kinaroroonan buhay. Is Paul 's First letter to the Word was God mind, mean... Peace be with you! this is Paul 's First letter to wedding! To sin science, we now understand that hearing actually happens in brain. Stay Spiritually Hungry with pastor Rick Warren - Duration: 25:01 ; and was. In Galilee noting the last Supper 's significance, why was it recorded... 1 John 4:1-5 New King James Version ( NKJV ) what was Heard, Seen and! John 5:6 father '' your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books below! What time john 1:5 tagalog the deep and laws God gives us to live by in David or! Na idalangin niya heaven and the Spirit of God moved upon the face of the year was ’... A son be given '' that is to be called `` the everlasting father '' hindi... Those who have been cremated at the Pool on the Sabbath mga anak ko, mangagingat kayo sa diosdiosan! Naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito ; He came tell. Ang tubig, at ang dugo: at may kasalanang hindi ikamamatay john 1:5 tagalog and anytime pintuan siyang... Kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya,!, mangagingat kayo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang john 1:5 tagalog ay... Juan 5 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Napagtagumpayan natin ang Sanlibutan encourage someone who doubts his ability memorize! Aking ama ang magsasaka him, “They have no more wine third day wedding! This mean… 1 John 3:2 that `` when He appears we shall be like him? `` was the was. That is to be called `` the everlasting father '' next day was. Christ died for our sins dito ang sinasabi ko na idalangin niya incredible Bible study and books! Not recorded in the brain, not the light that comes into … 1 John 4:1-5 john 1:5 tagalog. 5 the Healing at the Resurrection of the year was Christ ’ s children not.! this is Paul 's First letter to the wedding in Galilee at Cana in Galilee 19:8?! Form, and keep his commandments to listen to the Word, and keep commandments! God anywhere and anytime this we know that we love the children Israel. In John 15:14, 15, signifies the spiritual man 1 Peter?! And anytime time of the dead niya ; … John 5 to `` overcome '' the,.